หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยโครงการสร้างความปรองดอง อ.หนองหญ้าไซ และ อ.ดอนเจดีย์
10 ก.ค. 2557
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ไปออกหน่วยในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติอย่างยั่งยืน" โดนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ณ วัดหนองกระถิน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ และ อ.ดอนเจดีย์ ...
ร่วมบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
26 มิ.ย. 2557
          นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย ทำดี ไม่มียั้ง ร่วมใจบริจาคโลหิต สานต่อ “ชีวิต..เพื่อ..ชีวิต” ปี 2 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก และวันต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2557           และการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส ยังได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีอาจารย์พิมพ์วลัญช์ ขำทวี เป็นผู้รับแทน ท่านผู้อำนวยการประภาส ...
ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
23 มิ.ย. 2557
นายอัฐวีร์ ศิริเตชภัทร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง ในระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา "เรียนจบ พบงาน" ประจำปีงบประมาณ 2557)  วันที่ 22-23 มิถุนายน 2557 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโดย ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ
23 มิ.ย. 2557
คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ 5 ภาค เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่9 สุพรรณบุรีเกมส์ โดยมีนายพฒศ์ศิวพิศ โนรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องเฟื้องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ...
ออกหน่วย Fix It Center ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
18 มิ.ย. 2557
อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส ออกหน่วย Fix It Center ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ เทศบาลตำบลบางปลาม้า โครงการนี้ดำเนินการโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center เป็นโครงการในการช่วยลดรายจ่าย และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สร้างเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน ...

ดูทั้้งหมด

   ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
10 ก.ค. 2557
     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ จิตสาธารณะ ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
27 มิ.ย. 2557
     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม โดยมีท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย กล่าวเปิดงาน      กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดอ่านกลอน แต่งกลอน วาดภาพ และแสดงละครเวที นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนาน ...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
26 มิ.ย. 2557
               วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดวันพิธีไหว้ครู ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยท่านผู้อำนวยการประภาส คงสบาย คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ระหว่างครู – อาจารย์ ...
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557
20 มิ.ย. 2557
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 บุคลากร นักเรียน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลเทพากร โดยบริการตรวจเบาหวาน โรคไต โรคตับ ไขมันในเม็ดเลือด และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ...
นักเรียนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน
16 มิ.ย. 2557
นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตลอดทั้งวัน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก ...

ดูทั้้งหมด

 
ประกาศรับสมัครงาน
 
ข่าวสารงานวิชาการและงานทะเบียน
 * ประกาศวันลงทะเบียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ค่าระดมทรัพยากร 1,950 บาท  อ่านต่อ...
 * ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ่านต่อ...
 
 • เปิดเทอม นักเรียน ปวช. (20 พ.ค. 2556)
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ ( 1 เม.ย. 2556)
 •  
   
  อบรม/สัมมนา/ดูงาน
   

  รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา

   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร อ่านรายละเอียด..  (25 มีนาคม 2557)