ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา
และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R Radio Network) 104.25 MHz.
 
เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

powered by bibua software