หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
     
  

     ประกาศ รายชืื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดแวววิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556     

           

                                                      กำหนดการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

                                                         วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี

 
                                      @นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนและนำบัตรนักเรียนมาทุกครั้งที่ติดต่อกับวิทยาลัยฯ@                                    

 

   1.      ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ปวช.1-3  

                   วันอังคารที่  5  มีนาคม  2556 (เวลา 09.00 น.)

2.      ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน (0) ปวช.1-3 รับวันเดียวเท่านั้น

       วันอังคารที่  5  มีนาคม  2556  (ที่ห้องงานทะเบียน)

  3.      ประกาศแก้ผลการเรียน (0)  ปวช.1-3

      วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2556 

4.     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เลื่อนชั้น (จาก ปี 1 เลื่อนขึ้น ปี 2   และ  จาก ปี 2 เลื่อนขึ้น ปี 3)

     วันศุกร์ที่  15  มีนาคม  2556

5.      เปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555

ช่วงที่ 1  ตั้งแต่วันที่  11 – 30  มีนาคม  2556

             ลงทะเบียน วันที่  11 – 13  มีนาคม  2556

        ประกาศผลสอบ วันที่  4 เมษายน  2556

ช่วงที่ 2  ตั้งแต่วันที่  1 – 29  เมษายน  2556

        ลงทะเบียน วันที่  1 – 3  เมษายน  2556

        ประกาศผลสอบ วันที่  3 พฤษภาคม  2556

6.       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เลื่อนชั้น จาก ปี 1 เลื่อนขึ้น ปี 2   และ  จาก ปี 2 เลื่อนขึ้น ปี 3(เพิ่มเติม)

            วันพุธที่  8  พฤษภาคม  2556

7.       นักเรียนดำเนินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 (จาก ปี 1 เลื่อนขึ้น ปี 2   และ  จาก ปี 2 เลื่อนขึ้น ปี 3)

   วันที่  8 - 10  พฤษภาคม  2556

8.      ประชุมผู้ปกครอง,ชำระเงินระดมทรัพยากร  และซื้อเสื้อผ้านักเรียนประจำปีการศึกษา 2556  ปวช.2-3

               วันพุธที่  8  พฤษภาคม  2556

9.      เปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2556

  วันอังคารที่  14  พฤษภาคม  2556

 

powered by bibua software