หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
  หน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด  
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานในการบริการข้อมูล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยจิตสานึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นห้องสมุดวิทยาลัยและศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐาน

2. เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and Conservation) ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. เพื่อให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสนับสนุนการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาคมในวิทยาลัย

4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมสนองความต้องการของชุมชนตามบริบทของห้องสมุด

5. เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัวโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
 
     

hacked by n0fawkX-al
★ ★ ★ ★ ★ ★

./by n0fawkX-al
This Goes Out To Every Country and Nation
All government has been corrupted by the introduction of socialism, lies, and corruption.
As a consequence, it matters not which political party is in power,
since the system of government originally established to have capitalism,
which has had a great fall and is broken beyond repair.
We can not trust our politicians to act in our best interest or leaders who govern our laws..

powered by bibua software