หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
  หน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด  
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานในการบริการข้อมูล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยจิตสานึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นห้องสมุดวิทยาลัยและศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐาน

2. เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and Conservation) ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. เพื่อให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสนับสนุนการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาคมในวิทยาลัย

4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมสนองความต้องการของชุมชนตามบริบทของห้องสมุด

5. เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัวโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
 
     

 
powered by bibua software